Broddelen kan bestaan uit verschillende kenmerken:

  • een snel spreektempo. In geval van een snel spreektempo kunnen er verkeerde woorden of woordvolgorde gebruikt worden, terwijl dit niet het geval is bij het rustig spreken of schrijven.
  • het weglaten of in het elkaar schuiven van meerlettergrepige woorden, bijvoorbeeld ‘hagslag’ in plaats van ‘hagelslag’.
  • Het weglaten van kleine woorden (zoals lidwoorden en voorzetsels) bij het hardop lezen, schrijven of auditieve geheugentaken.
  • het stagneren in de leesontwikkeling doordat er radend gelezen wordt. Dit kan zich uiten in veel fouten bij lezen in hoog tempo, het verwisselen van de /b/ en de /d/, het maken van meer fouten bij het begrijpend lezen dan op basis van de intelligentie van het kind verwacht mag worden

Wat doet de logopedist?

De logopedist doet logopedisch onderzoek naar het broddelen. Deze resultaten worden met de ouders/verzorgers besproken en samen worden de vervolgstappen bepaald.